KVALITA

Politika kvality a životného prostredia.

S dôrazom na kvalitu.

Pre dosiahnutie dlhodobej úspešnosti v oblasti ošetrovania textilu sa vedenie spoločnosti WORLDCOLOUR, s.r.o. zaviazalo na neustále zvyšovanie kvality svojich služieb pri minimalizácii záťaže na životné prostredie.


Pre dosiahnutie tohoto cieľa:

• Budeme neustále sledovať požiadavky zákazníka, zainteresovaných strán, pri súčasnom plnení legislatívnych a iných aplikovateľných predpisov.

• Od všetkých pracovníkov vyžadujeme (vrátane nových pracovníkov), aby vo svojej pracovnej pozícii urobili všetko pre to, aby aj ich prácou bol výsledný produkt kvalitný.
• Výberom vhodných technologických materiálov a postupov chceme neustále znižovať záťaž na životné prostredie s cieľom predchádzať znečisťovaniu.
• Pre úspešné plnenie týchto zásad sme vybudovali integrovaný systém manažérstva kvality a životného prostredia podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016.
• Neustále monitorujeme efektívnosť systému manažérstva kvality a životného prostredia, a na základe ich výsledkov prijímame opatrenia pre nápravu a trvalé zlepšovanie.
Túto zaviazanosť za dosahovanie kvality a ochranu životného prostredia uplatňujeme v celej našej spoločnosti. Svoju politiku kvality a životného prostredia, ciele a výsledky sprístupníme aj pre širokú verejnosť, ako aj pre zainteresované strany.
Spoločnosť WORLDCOLOUR, s.r.o. je od roku 2010 riadnym držiteľov certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2015 a certifikátu environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015.

ISO Certifikát 9001ISO Certifikát 14001