Get Adobe Flash player

Politika kvality a životného prostredia

 

Pre dosiahnutie dlhodobej úspešnosti v oblasti ošetrovania textilu sa vedenie spoločnosti WORLDCOLOUR, s.r.o. zaviazalo na neustále zvyšovanie kvality svojich služieb pri minimalizácii záťaže na životné prostredie.

 

Pre dosiahnutie tohto cieľa:

  • Budeme neustále sledovať požiadavky zákazníka, zainteresovaných strán, pri súčasnom plnení legislatívnych a iných aplikovateľných predpisov.
  • Od všetkých pracovníkov vyžadujeme (vrátane nových pracovníkov), aby vo svojej pracovnej pozícii urobili všetko pre to, aby aj ich prácou bol výsledný produkt kvalitný.
  • Výberom vhodných technologických materiálov a postupov chceme neustále znižovať záťaž na životné prostredie s cieľom predchádzať znečisťovaniu.
  • Pre úspešné plnenie týchto zásad sme vybudovali integrovaný systém manažérstva kvality a životného prostredia podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016.
  • Neustále monitorujeme efektívnosť systému manažérstva kvality a životného prostredia, a na základe ich výsledkov prijímame opatrenia pre nápravu a trvalé zlepšovanie.

 

Túto zaviazanosť za dosahovanie kvality a ochranu životného prostredia uplatňujeme v celej našej spoločnosti. Svoju politiku kvality a životného prostredia, ciele a výsledky sprístupníme aj pre širokú verejnosť, ako aj pre zainteresované strany.

ISO

Vedenie spoločnosti sa zaviazalo za plnenie týchto cieľov a zabezpečí aj potrebné zdroje a informácie pre ich dosiahnutie.